Voorwaarden, Privacy & Cookies

Bekijk hier de informatie over onze voorwaarden, privacyverklaring en cookieverklaring

1) Algemene Voorwaarden
2) Privacyverklaring
3) Cookieverklaring

1) Voorwaarden LINDA.foundation

Hieronder leest u de algemene voorwaarden voor deze websites.

Deze website is eigendom van aanmeldengezinnen.nl. Als u deze website gebruikt, betekent dat, dat u volledige akkoord gaat met de voorwaarden die aanmeldengezinnen.nl aan het gebruik ervan stelt. aanmeldengezinnen.nl mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd.

Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.

Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met aanmeldengezinnen.nl, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet. aanmeldengezinnen.nl is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

AanmeldenGezinnen.nl garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert aanmeldengezinnen.nl niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.

AanmeldenGezinnen.nl heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanmeldengezinnen.nl.

Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarden daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen mee worden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

Voor documenten en foto's waarvan AanmeldenGezinnen.nl niet het copyright heeft, heeft aanmeldengezinnen.nl toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben. Toestemming om deze documenten en beelden te reproduceren moet aangevraagd worden bij deze rechthebbenden (zie de bronvermelding bij deze documenten en foto’s).

aanmeldengezinnen.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen.

Als u zelf materiaal op een openbaar onderdeel van deze website plaatst - zoals gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke - is dat openbare informatie zonder eigendomsrechten. Zo zal dat ook behandeld worden.

Als deze algemene voorwaarden strijdig zijn met specifieke voorwaarden die bij bepaald materiaal op de website worden genoemd, gelden die laatste voorwaarden.

Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.

2) Privacyverklaring LINDA.foundation

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LINDA.foundation (hierna: ‘wij’ of ‘we’) verwerkt wanneer u als donateur, sponsor, vrijwilliger, gezin, intermediair of bezoeker de volgende website(s) gebruikt:

In deze Privacyverklaring geven we meer informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u onze website(s) bezoekt en/of persoonsgegevens achterlaat, nadat u dit aan ons hebt verschaft.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Minderjarigen
 3. Soorten gegevens
 4. Bron van verkrijging
 5. Doeleinden voor de verwerking
 6. Grondslagen voor de verwerking
 7. Delen van gegevens
 8. Cookies
 9. Bewaren
 10. Beveiliging
 11. Rechten als betrokkene
 12. Wijzigingen
 13. Vragen

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De LINDA.foundation is een initiatief van Linda de Mol en Mood for Magazines B.V., de uitgeverij van LINDA. De stichting stelt zich ten doel om gezinnen met kinderen die in een financieel benarde positie verkeren een cadeautje te geven.

Via dit initiatief worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens“) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke hiervoor is de LINDA.foundation, gevestigd aan de Bergweg 70, 1217 SC te Hilversum.

2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan de LINDA.foundation verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze Privacyverklaring hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘). Rekening houdend met de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen.

NAW-gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats

Contactgegevens:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

ID-gegevens:

 • Geboortedatum en leeftijd
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat en relatiestatus
 • Gegevens over partner en/of kinderen

Financiële gegevens:

 • Bankrekeningnummer
 • Financiële situatie bijvoorbeeld m.b.t. schuldsanering / bewindvoering

Technische gegevens:

 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze website(s), bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres; en
 • Zoekwoorden die op onze website(s) zijn gebruikt.
 • Cookiegegevens

De gegevens die we gebruiken, zijn afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. We zullen slechts uw gegevens gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in paragraaf 5 (‘Doeleinden voor de verwerking’) van deze Privacyverklaring. Hierbij kan het voorkomen dat in de meeste gevallen niet al uw verstrekte gegevens zal worden gebruikt. Dit hangt dus af van de specifieke website en/of verwerking.

Tot slot verwerken wij in beginsel géén ‘Speciale categorieën van persoonsgegevens’ en zullen wij u niet vragen om dit aan ons te verstrekken. Bij deze categorie moet u denken aan gevoelige gegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen of filosofische overtuigingen, religie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeuren of geaardheid, gezondheidsgegevens of criminele gegevens. We zijn bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en de mogelijke impact die het kan hebben op uw privacy. Mocht het verwerken van een speciale categorie toch noodzakelijk zijn, dan zullen wij deze slechts verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (zie 6. ‘Grondslagen voor de verwerking’) en hiermee zorgvuldig mee omgaan.

4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van u te vragen. U heeft daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Denk hierbij aan:

 • De gegevens die u zelf kunt invullen op een van onze website(s) bij een aanmeldformulier van aanmeldengezinnen.nl
 • Het kopen van een product via de webshop via lindafoundation.nl
 • Het doneren van geld aan de stichting via lindafoundation.nl of actievoorlindafoundation.nl
 • Het aanmaken van een actie via actievoorlindafoundation.nl

Wel kan het zo zijn dat als u bepaalde gegevens niet wil verstrekken, u niet gebruik kunt maken van onze diensten. Dit kan voorkomen wanneer wij ook verplicht zijn in dat kader bepaalde gegevens van u vast te leggen. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld (technische) gegevens over de apparaten die u gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie 8. ‘Cookies’.

5. Doeleinden voor de verwerking

We zullen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Zodat we u onze diensten, producten en/of informatie kunnen aanbieden of u daaraan kunnen laten participeren. Bijvoorbeeld omdat u als donateur, sponsor, vrijwilliger, gezin of bezoeker, intermediair/hulpverlener onze sites bezoekt en u registreert om bijvoorbeeld voor ondersteuning in aanmerking te komen.
 • Omdat u zelf een account hebt aangemaakt doordat u zich aanmeldt om opgenomen te worden in ons systeem via aanmeldengezinnen.nl.
 • Om onze website(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, statistieken te verzamelen, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

We zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

6. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Ook verwerken we gegevens omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

Tot slot verwerken we gegevens op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer we bijzondere persoonsgegevens van u verwerken of gegevens bijvoorbeeld lang willen opslaan zoals in aanmeldengezinnen.nl. Ook informeren en vragen we uw toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen.

7. Delen van gegevens

Uw gegevens kunnen binnen LINDA.foundation worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ‘1. Verwerkingsverantwoordelijke‘. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die de beschikking kunnen krijgen over uw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw gegevens mag omgaan, bijvoorbeeld voor het verzenden van pakketjes. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

In de verwerkingsovereenkomst leggen wij ook vast dat uw gegevens worden opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU). In afwijkende gevallen (lees: gegevensverwerking door een (sub)verwerker buiten de EU) hebben we (aanvullende) afspraken gemaakt, zodat er een passend beschermingsniveau kan worden gegarandeerd. In aanvulling op de verwerkingsovereenkomst sluiten wij dan een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel “standard contractual clauses” of “SCC’s” genoemd). De SCC’s gelden overigens niet, wanneer de betreffende (sub)verwerker door de Europese Commissie al wordt erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming.

8. Cookies

Op onze website(s) maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies“). Wilt u meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe u hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we u naar onze Cookieverklaring.

9. Bewaren

We hebben (organisatorisch en technisch) een onderscheid gemaakt in de soorten gegevens die we verzamelen (zie ‘3. Soorten gegevens’). Hierbij bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daarna worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Meer informatie over hoe lang uw ‘Cookies’ worden bewaard, kunt u vinden in onze Cookieverklaring.

10. Beveiliging

We nemen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen aan de hand waarvan we uw persoonsgegevens beschermen tegen onbedoeld(e), onrechtmatig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. Gelet op de stand van de techniek zorgen wij er ook voor dat onze beveiligingsnormen voortdurend worden geüpdatet en getest.

Als we zogenaamde derde partijen inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw gegevens om te gaan. Zie ook ‘7. Delen van gegevens‘.

11. Rechten als betrokkene

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we u wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

U kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om uw rechten uit te oefenen. U doet dit door een e-mail te sturen naar info@lindafoundation.nl. Specificeer in uw verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet, welk recht u wilt uitoefenen en bewijs dat het ook uw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op uw verzoek te reageren.

12. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om regelmatig deze Privacyverklaring op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website(s) te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 6 mei 2021.

13. Vragen

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@lindafoundation.nl of schriftelijk gericht aan de directie op het bovenstaande adres.

3) Cookieverklaring LINDA.foundation

In deze Cookieverklaring willen wij (“LINDA.foundation”) jou informeren over het gebruik van cookies en gelijksoortige technologieën (“Cookies”) op onze website(s).

Wij beheren meerdere website(s) waarop wij onze diensten verlenen, waaronder:

 • lindafoundation.nl
 • aanmeldengezinnen.nl
 • actievoorlindafoundation.nl

Wilt u meer weten over cookies, de manier waarop wij ze gebruiken en hoe u ze moet verwijderen? Lees dan deze Cookieverklaring. Heeft u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen over het gebruik van cookies door LINDA.foundation? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Stichting LINDA.foundation

Bergweg 70

1217 SC Hilversum

Mail: info@lindafoundation.nl

Voor meer informatie over de wijze waarop LINDA.foundation met persoonsgegevens omgaat, wordt graag verwezen naar onze Privacyverklaring.

Deze Cookieverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Wat zijn cookies
 2. Gebruikte cookies
 3. Omgang met cookies
 4. Zelf controle uitoefenen
 5. Wijzigingen
 6. Vragen

1. Wat zijn cookies

Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op uw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek. Dit kan, bijvoorbeeld, door middel van de browser van een computer, tablet of smartphone. Een cookie maakt het dus mogelijk om bepaalde data of instellingen te bewaren, zodat we jou bij een volgend bezoek aan onze website(s) kunnen herkennen en uw instellingen behouden worden.

1.1 Wie plaatsen cookies

Er wordt onderscheid gemaakt tussen “first-party cookies” en “third-party cookies”. Onder first-party cookies vallen de cookies die alleen door ons kunnen worden geplaatst en uitgelezen. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van deze website first-party cookies.

Third-party cookies zijn cookies die afkomstig zijn van andere websites, zoals grafische elementen. Zodra uw apparaat een verzoek stuurt om deze inhoud, kunnen er ook cookies worden geplaatst en uitgelezen door de andere website. Denk hier bijvoorbeeld aan cookies van bepaalde sociale netwerken (ook wel bekend als “Third-party”).

1.2 Soorten cookies

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische en niet-functionele cookies.

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website(s) en/of account. Denk bijvoorbeeld aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden, of om de website op een juiste manier te weergeven zoals de inhoud van uw winkelmandje in de webshop. Voor deze cookies is géén toestemming vereist.
 • Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website(s) en/of account, zodat dit vervolgens kan worden gebruikt voor optimalisatie en een betere gebruiksvriendelijkheid. Om dit daadwerkelijk te kunnen meten en analyseren, wordt er gebruik gemaakt van de software van een derde partij, namelijk Google Analytics. Google traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Nu deze cookies conform de richtlijnen van de toezichthouder zijn ingesteld, is de impact van deze cookies op uw privacy beperkt. Hierdoor is toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet vereist. In het geval dat de impact niet beperkt is, zullen wij jou hiervoor toestemming vragen.
 • Niet-functionele cookies (zoals tracking cookies of andere niet-functionele cookies) maken het bijvoorbeeld mogelijk om: persoonlijke profielen op te bouwen door middel van het vastleggen van uw surfgedrag een website en/of account. Met uw toestemming worden er “tracking cookies” geplaatst op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om onze functionaliteiten af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op uw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

2. Gebruikte cookies

De cookies die er worden geplaatst kunnen per website verschillen. Op onze website(s) plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies:

Functionele cookies

Cookienaam: connect.sid

Doel: Sessie van gebruiker onthouden

Levensduur: 1 uur

Aanbieder: AG website

.

Cookienaam: _csrf

Doel: Voorkomen Cross-site misbruik

Levensduur: 1 uur

Aanbieder: AG website

Analytische cookies

geen

Niet-functionele cookies

Cookienaam: cookie_notice

Doel: Niet meer tonen Cookie notificatie bar

Levensduur: 30 dagen

Aanbieder: AG website

Cookies die geplaatst worden door derde partijen

Het kan gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Bijvoorbeeld door sociale netwerken. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we u ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. We raden u aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we u wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op uw apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook ‘5. Zelf controle uitoefenen’).

3. Omgang met cookies

Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we u hierover en vragen we uw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.

Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit onze Privacyverklaring hier ook op van toepassing. Zie ook met name in onze Privacyverklaring ‘4. Bron van verkrijging’, ‘9. Bewaren’, ’10. Beveiliging’ en ’11. Rechten als betrokkene’.

4. Zelf controle uitoefenen

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies op uw apparaat, dan kunt u hier altijd zelf controle over uitoefenen door die toestemming in te trekken. Via de instellingen van uw browser kunt u voorkomen dat cookies - tijdens uw bezoek aan onze website en/of apps - worden geplaatst op uw computer of mobiele apparaat en kunt u bestaande cookies verwijderen. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, het kan gebeuren dat u geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze website en/of app. U kunt het recht om uw toestemming in te trekken ook uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

In de documentatie van uw webbrowser kunt u lezen hoe u cookies kunt voorkomen of kunt verwijderen. U kunt alle (niet-functionele) cookies verwijderen, ongeacht hun "levensduur". Informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen voor de meeste populaire browsers vindt u op deze websites:

 • Internet Explorer & Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Android browser (mobile)
 • Safari
 • Safari (mobile)

5. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookieverklaring eenzijdig wijzigen. We raden u dan ook aan om regelmatig deze Cookieverklaring op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website(s) te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 6 mei 2021.

6. Vragen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Cookieverklaring, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@lindafoundation.nl of het bovenstaande adres.

Loading...